Model United Nations Turkey

ZEYNEP SAPCI

DIRECTOR OF MEDIA

ZEYNEP SAPCI

DIRECTOR OF MEDIA
sapci@muntr.org

Biography