Model United Nations Turkey

ILKYAZ DENIZ BILGIC

UNDER-SECRETARY-GENERAL

ILKYAZ DENIZ BILGIC

UNDER-SECRETARY-GENERAL
bilgic@muntr.org

Biography